Meedoen-regeling

Gemeente Zundert heeft een Meedoen-regeling voor alle inwoners met een minima-inkomen. Hiermee kan men ieder jaar een vergoeding aanvragen om deel te nemen aan culturele activiteiten of zich aan te sluiten bij een sportverening. DJA heeft zich aangemeld bij deze webwinkel, zodat mensen met een laaginkomen kunnen komen sporten en ontspannen bij DJA.

 

DJA Maatjes

Na een periode van voorbereiding en flyeren is  er in april een nieuwe trainingsgroep gestart voor kinderen met specifieke behoeften. DJA maatjes biedt extra ondersteuning en aandacht voor kinderen die moeite hebben om mee te komen in reguliere trainingsgroepen en/of moeite hebben om in grote groepen te sporten. Iedere zaterdagochtend wordt een klein groepje kinderen tussen de 6 en 12 jaar begeleidt door Lynn van Hassel en Renate Hereijgers. Naast spelvormen worden er ook verschillende atletiek onderdelen beoefend.

 

Veilig en vertrouwd sporten

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, de scheidsrechter/juryleden die belaagd worden en de bestuurder die niet durft in te grijpen. Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om.  Daarom gaan we als vereniging ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn!

Wat hebben wij al gedaan: VOG’s opgevraagd bij trainers en vaste vrijwilligers van de G-wandelgroep, vertrouwenscontactpersoon zichtbaar gemaakt, gedragsregels gedeeld met trainers. Wat gaan we nog doen; bijeenkomst met trainers organiseren.

Neem ook eens een kijkje op de website van de atletiekunie voor meer informatie: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/veilige-sportomgeving/veilig-en-vertrouwd-sporten.

 

Nieuwe bestuursleden

Dat de nood hoog is bij vrijwilligers binnen DJA is een bekend gegeven. Binnen het bestuur is dit net zo. We hebben afgelopen tijd 2 geïnteresseerden gevonden die zich aan het oriënteren zijn op de bestuurstaken en vergaderingen, te weten Stephan Sweep en Manon Dekkers. Een derde persoon is op de valreep ook nog aangesloten. Lijkt het jou ook wat om eens bij onze vergadering aan te zitten en zo eens mee te luisteren wat het nu precies inhoudt, het besturen van onze vereniging? Dat kan! Laat het Erik, Sabine of Anouk weten. Er bestaan nog steeds vacatures voor penningmeester en voorzitter.

 

Rabobank Clubsupport

De Rabobank clubkascampagne, nu clubsupport geheten, is een initiatief van de Rabobank om het verenigingsleven binnen onze gemeente een financiële bijdrage te kunnen geven. Leden van de Rabobank mogen stemmen uitbrengen en DJA heeft de afgelopen jaren een erg mooie 3e plaats behaald als het gaat om een mooi bedrag. Voorheen vond deze campagne in het voorjaar plaats. Vanaf dit jaar zal het najaar plaatsvinden. U kunt stemmen van 27 september tot en met 6 oktober op onze vereniging.Houdt u onze berichtgeving op de website en op onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. U stemt toch ook wel op onze vereniging? (https://www.rabo-clubsupport.nl/de-zuidelijke-baronie/deelnemers)

 

Regulier onderhoud

Sinds dit jaar heeft de gemeente een andere partij gecontracteerd om het onderhoud van alle sportvelden binnen de gemeente uit te voeren. Dit was ‘van Esch’ en dat is nu ‘Krinkels’ geworden. De komende 4 jaren zal deze partij ons onderhoud verzorgen. Naast de standaard onderhoudswerkzaamheden zijn dit voorjaar de resterende boomstronken (grenzend aan laer-akkermolen) uit de grond gehaald en is er opnieuw ingezaaid. Ook is de baan grondig gereinigd. Tevens zal eind september en na de clubkampioenschappen de gehele gras-bovenlaag van het middenterrein hersteld worden. Ze strippen de bovenlaag, egaliseren en zaaien opnieuw in. De verwachting is dat hierdoor het middenterrein voor 4 weken niet beschikbaar is.

 

Renovatie Baan

Sinds enkele jaren is bekend dat de baan gerenoveerd moet worden. Dit is ook begroot bij de gemeente om dit in 2020 uit te voeren. Echter… bij het bodemonderzoek is gebleken dat ook de onderlaag vernieuwd moet worden. Deze conclusie heeft tot gevolg dat de kosten aanzienlijk hoger komen te liggen dan oorspronkelijk begroot (een factor 3 á 4). Dit heeft tot gevolg dat een nieuw raadsbesluit door de wethouder gevraagd moet worden en dat dit in de begroting van 2020 komt te staan. Met andere woorden: De wethouder moet de verhoging in zijn begroting verwerken en de begroting moet vervolgens in oktober/november 2019 door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dan pas kan het aanbestedingstraject starten om in de zomer van 2020 (juli& aug) de baan te renoveren. Wij verwachten dat het college en de raad het belang inziet van deze renovatie aangezien dit het voortbestaan van DJA hiervan afhangt!!

 

Extra oppervlakte

Voor de aanbesteding procedure om een nieuwe onderhoudspartner te krijgen is een gedegen onderzoek gedaan naar elke sportvereniging. Ook bij DJA. Tijdens dit onderzoek is naar voren gekomen dat het kadastrale perceeloppervlak wat wij huren (en dus bijna 13.000,- huur per jaar voor betalen), groter is dan dat we afgezet hebben. Blijkbaar hoort bij het gehuurde perceel een hele “taartpunt” welke loopt van de achteringang tegenover de kantine helemaal tot halverwege de baan. Dus het paadje dat vlak langs de afrastering loopt hoort hier gewoon bij en de nieuwe grens is het paadje dat vanaf het achterhek afbuigt langs het woonhuis van het Akkermolenpad tot aan het veld. Dus het gehele beboste stuk tot aan de natuurlijke heg is nog van ons en kunnen we dus gewoon gebruiken. Suggesties zijn welkom om te bekijken wat we hiermee allemaal kunnen gaan doen te beginnen met het vrijmaken van de oppervlakte van wildgroei etc… wij denken zelf aan een clubactiviteit om op een dag dit stuk helemaal gebruiksklaar te maken. Het liefst dit najaar zodat we in het seizoen van 2020 hiervan actief gebruik kunnen maken.

 

Privatisering

De gehele privatisering is sinds dit jaar gestopt door de nieuwe wethouder. Wel wordt nog gekeken wat elke sportvereniging zelf kan onderhouden t.o.v. het bedrijf Krinkels. Inventarisaties lopen nog inclusief welke financiële vergoeding hier dan tegenover staat. De inventarisaties staan ook wel bekend als het maken van een nulmeting i.c.m. een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP).

 

Agenda

Op onze website zal voortaan de agenda komen te staan met daarin de sportdagen en andere activiteiten buiten de wedstrijden om.